Post image for Konstituirano novo Pastoralno i Ekonomsko vijeće

Konstituirano novo Pastoralno i Ekonomsko vijeće

Na poziv župnika fra Žarka Relote 14. ožujka 2012. održana je konstituirajuća sjednica pastoralnog i ekonomskog vijeća. Položivši Ispovjest vjere i primivši mandate koje im je dodijelio splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić vjećnici su primili ovu službu na vrijeme od 5 godina. Župnik je vijećnicima predstavio strukturu vijeća i planirani način rada, te iznio svoja očekivanja o radu i angažmanu. Unutar Pastoralnog vijeća funkcionirat će više odbora koji bi se trebali sustavno baviti užom problematikom poput: župne kateheze, suradnji sa školama, suradnji sa Gradskim poglavarstvom, liturgijom, katekumenima, radom sa obiteljima, roditeljima prvopričesnika i krizmanika, karitativnom djelatnošću, i dr.

Previous post:

Next post: