Hrvatska provincija svetoga Jeronima

Post image for Hrvatska provincija svetoga Jeronima

Hrvatska provincija svetoga Jeronima franjevaca konventualaca povijesno i juridički seže do 1217. god. Naime, te je godine osnovana na generalnom kapitulu u Asizu. U samim počecima Provincija se teritorijalno protezala od Trsta do Drača, a na sjeveru obuhvaćala kontinentalni dio današnje Hrvatske, uključujući cijeli Srijem i dio Bačke. Navedena područja, na žalost, uvijek su bila poprište turbulentnih povijesnih događanja na svim područjima crkvene i svjetovne stvarnosti. To se neminovno odražavalo i na životu naše Provincije. Davali su nam – milom ili silom – različita imena i zaštitnike, rušili i oduzimali samostane i sl.

Preživjeli smo unutarnja i vanjska previranja, najezdu Turaka, okupaciju Venecije i Napoleona, revolucionarna i nacionalna gibanja 19. st., teškoće i izazove I. i II. svjetskog rata. Provincija je imala svoje plime i oseke. No, usprkos svemu uvijek smo bili ponosni na svoju Provinciju i njene velikane (za ilustraciju spomenut ćemo samo neke):

-bl. Ivan iz Francuske, prvi provincijal od 1217. do 1227.;

-Jeronim Masci, provincijal od 1260. do 1274.,

-papa pod imenom Nikola IV. od 1283. do 1292. – prvi franjevački papa

– sv. Nikola Tavilić, prvi hrvatski kanonizirani svetac.

Danas naša Provincija ima 13 samostana u kojima djeluju ukupno 64-ica svečano zavjetovane braće, 1 đakon, 8 klerika – bogoslova, 5 postulanta i 5 sjemeništaraca. Imamo 6 samostana u kopnenom dijelu Hrvatske, Vinkovci (2), Molve, Sisak, Novi Marof i Zagreb i 6 samostana u južnom dijelu Hrvatske Pula (2), Cres, Šibenik, Split, Vis i jedan samostan u SAD-u – Gary – Indiana.

Previous post:

Next post: